General Assembly of The United Nations

Committee Language: English

About the Committee: All 193 Member States of the Organization discuss and work together on a wide array of international issues covered by the Charter of the United Nations, such as development, peace and security, international law, etc.

 The General Assembly of the United Nations (UN) is one of the five main bodies of the United Nations and is the only body in which all member nations are equally represented.

  Its duties include reviewing the United Nations budget, appointing interim members of the Security Council, receiving reports from other parts of the United Nations, and issuing resolutions under the name of the General Assembly resolutions. It has many additional organs.

 The General Assembly holds its usual annual sessions – except for special, emergency meetings – from September to December under the direction of the president of the General Assembly. Formation, duties, authority, voting and negotiation procedures, United Nations Charter are determined by section of IV.

 The General Assembly votes on important issues such as proposals on peace and security issues, election of members of other bodies, acceptance, suspension and expulsion of members, budget negotiations, are accepted by a one-third majority of the current members. Other issues are decided by absolute majority. Each member state has one vote. The decisions of the General Assembly on matters other than the budget do not bind the member states. The General Assembly may make recommendations on all matters of interest to the UN, except peace and security matters which concern the United Nations Security Council. All decisions taken by the committee are controlled by the Security Council. The five countries with the right of Veto were victorious in World War II U.S.A., Russian Federation, France, United Kingdom and the PR China.

 The Kashmir problem began in the Indian subcontinent, which had survived the British colony, with Pakistan and India declaring their independence in August 1947 as two separate countries.

 The British drew the boundaries of the two countries, regardless of the demographic and geographical structure of the region. The majority areas of the Muslim population were left to Pakistan and the areas where the Hindus lived heavily were left to India.

 The Kashmiri people were asked to decide whether Kashmir, whose population is nearly 90 percent Muslim, would join India or Pakistan. This decision caused the start of the Kashmir problem, which led to three of the four wars between Pakistan and India.  This important issue was first raised by Turkish President Recep Tayyip Erdogan.  We will present at this conference a solution proposal to ensure that this issue reaches a just and clear conclusion and that the committee is our goal, world peace and security.

 Agenda Topic: To identify the humanitarian problems in the Kashmir region in the north of Pakistan and to propose a joint solution.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU

Komite dili: İngilizce

Komite hakkında: Örgütün tüm 193 Üye Devletleri, Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nün kapsadığı kalkınma, barış ve güvenlik, uluslararası hukuk vb. gibi çok çeşitli uluslararası konularda tartışır ve birlikte çalışırlar.

  Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Birleşmiş Milletlerin beş ana organından biridir ve tüm üye milletin eşit olarak temsil edildiği tek organdır.

  Görevleri arasında, Birleşmiş Milletler bütçesini gözden geçirme, Güvenlik Konseyi geçici üyelerini atama, Birleşmiş Milletlerin diğer bölümlerinden raporlar alma ve Genel Kurul kararları adı altında kararlar çıkarmak vardır. Birçok ek organı vardır.

  Genel Kurul, Genel Kurul Başkanı’nın yönetimi altında eylülden aralığa kadar – özel, acil toplantılar dışında- olağan yıllık oturumlarını gerçekleştirir. Oluşumu, görevleri, yetkisi, oylama ve görüşme usulleri, Birleşmiş Milletler tüzüğü IV. Bölüm ile belirlenir.

  Oturumlarda barış ve güvenlikle ilgili konularda öneriler, diğer organların üyelerinin seçilmesi, üyelerin kabulü, askıya alınması ve ihracı, bütçe görüşmeleri, gibi önemli konularla ilgili Genel Kurul oylamaları mevcut üyelerin üçte biri çoğunluğuyla kabul edilir. Diğer konulara salt çoğunlukla karar verilir. Her üye ülkenin bir oy hakkı vardır. Bütçenin kabulü dışındaki konular hakkındaki Genel kurul kararları, üye ülkeleri bağlamaz. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni ilgilendiren barış ve güvenlik konuları dışında, BM’yi ilgilendiren her konuda öneriden bulunabilir. Komitenin aldığı bütün kararlar Güvenlik Konseyi tarafından kontrol edilir. Veto hakkına sahip beş ülke, ikinci dünya savaşından galip ayrılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin Halk Cumhuriyeti’dir.

  Keşmir sorunu, İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası’nda Pakistan ve Hindistan’ın iki ayrı ülke olarak Ağustos 1947’de bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başladı. İngilizler, bölgenin demografik ve coğrafi yapısını gözetmeksizin iki ülkenin sınırlarını çizdi. Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bölgeler Pakistan’a, Hinduların yoğun yaşadığı yerler ise Hindistan’a bırakıldı. Nüfusunun yüzde 90’a yakını Müslüman olan Keşmir’in Hindistan’a mı yoksa Pakistan’a mı katılacağına Keşmir halkı tarafından karar verilmesi istendi. Bu karar, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan dört savaştan üçüne yol açan Keşmir sorunun başlamasına neden oldu. Bu küçük görülen fakat önemli olan sorun ilk olarak Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya atıldı.

  Biz bu konferansta bu konunun adaletli ve net bir sonuca ulaşmasını ve komite amacımız olan dünya barışını ve güvenliğini sağlamak için çözüm önerisi sunacağız.

    Gündem Başlığı: Pakistan’ın kuzeyindeki Keşmir bölgesindeki insani sorunları tespit etmek ve ortak bir çözüm önermek.

DETAYLAR